අපගේ නිෂ්පාදන

පීඑල්සී ස්ප්ලිටර්, මිනි මොඩියුලය (බ්ලොක් රහිත පීඑල්සී ස්ප්ලිටර්)