වත්මන් රැකියා අවස්ථා

වත්මන් රැකියා අවස්ථා

සාර්ථකත්වය සඳහා කැපවී සිටින කණ්ඩායමකට බැඳීමට ඔබ බලා සිටිනවාද?

අපට තනතුරු කිහිපයක් ඇති අතර අපගේ කණ්ඩායම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අපි දක්ෂතා සොයන්නෙමු. ඔබ වැඩෙන ව්‍යාපාරයක් සමඟ නව ආරම්භයක් අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, ඔබේ උත්සාහය සහ දායකත්වය වෙනුවෙන් ඔබට ප්‍රතිලාභ ලබා දිය හැකි නම්, කරුණාකර පහත තනතුරු පරීක්ෂා කර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න: rita.wu@jera-fiber.com.

1. අලෙවිකරණය
2. විදේශීය විකුණුම්

asg